5 cơ sở sản xuất

hiển thị 5/ 5 cơ sở

HTX Hoàng Hà - Tượng Sơn

Hoàng Hà - xã Tượng sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Được giám sát bởi Hội Làm Vườn và Trang Trại Hà Tĩnh
Rau củ quả
Đang sản xuất

HTX Hương Trà

xã Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh

Được giám sát bởi Hội Làm Vườn và Trang Trại Hà Tĩnh
Rau củ quả Lương thực
Đang sản xuất

HTX Cẩm Bình

xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Được giám sát bởi Hội Làm Vườn và Trang Trại Hà Tĩnh
Rau củ quả
Đang sản xuất

HTX Cẩm Yên

xã Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Được giám sát bởi Hội Làm Vườn và Trang Trại Hà Tĩnh
Rau củ quả
Đang sản xuất

HTX Thượng Lộc

Xã Thường Lộc , Can Lộc, Hà Tĩnh

Được giám sát bởi Hội Làm Vườn và Trang Trại Hà Tĩnh
Rau củ quả
Đang sản xuất